Начало » Новини » Общо събраниe на Спортен клуб Ай Рън
shadow
Общо събраниe на Спортен клуб Ай Рънarrow
arrow20.02.2021 г.

 

ПОКАНА

 

За свикване на Редовно Годишно Общо събрание

на Сдружение Спортен клуб „Ай рън“

ЕИК 176819028

 

Управителят на Сдружение Спортен клуб „Ай рън“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Редовно Годишно Общо събрание на 24.03.2021 г. от 18:00 ч. Поради възникналата епидемична обстановка и на основание чл.22, ал.1 от Устава на СК Ай рън, заседанието ще се проведе онлайн, като 30 минути преди обявеното начало на всички членове ще им бъде предоставен код за дистанционно онлайн включване чрез програма „Зум“ / „Гугъл мийт“.

Дневен ред:

 

1. Представяне и приемане на финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.

2. Определяне начините за финансово подпомагане на дейността на СК „Ай рън“ за 2021-2022

3. Приветстване на новите членове на СК Ай рън за 2021 г.Обсъждане приемането на нови членове и членски внос за 2022 г., приемане на заявления за картотекиране на състезатели към клуба, срокове, изисквания.

4. Обсъждане на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Устава на БФЛА за картотекирани състезатели и участие в събития от официалния календар на БФЛА; подготовка на документи за кандидатстване за лицензия на Спортен клуб Ай рън към Българска федерация по лека атлетика за 2022 календарна година; график за провеждане на медицински прегледи, застраховка на състезателите на клуба.

5. Обсъждане и избор на треньор, помощник треньори на Спортния клуб зa 2022.

6. Обсъждане на календара на събитията на СК Ай рън през 2021г. Обсъждане на предложения за обогатяването му, план за 2022 г.

7. Други.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и Чл.22 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден, в 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като заседанието се провежда независимо от броя на присъстващите членове. На събранието ще присъства независимо лице – юрист, който да завери легитимността на всички присъстващи онлайн заседатели и проведеното ОС.

 

Поканата за Общо събрание е изпратена до всички членове на ОС на Сдружение СК „Ай рън“ и е публикувана на официалния сайт на клуба, събразно установените за това срокове, в ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението. Всички членове трябва да потвърдят писмено, че са получили поканата за ОС.

 

20.02.2021г

гр.Варна

Николай Колев

Управител на Сдружение „Ай рън“

 

 

 

INVITATION

For convening a Regular Annual General Meeting
of IRun Sports Club Association
UIC 176819028

The manager of the Association Sports Club "I run", based on Article 26 of the Law on Non-Profit Legal Entities and Art. 18 para 1 of the Statute of the Association, convenes the Regular Annual General Meeting on 24.03.2021 from 18:00, bulgarian time. Due to the epidemic situation and on the basis of art. 22, para 1 of the Statute of SC I run, the meeting will be conducted online, and 30 minutes before the announced start, all members will be provided with a code for remote online inclusion through the program "Zoom" / "Google Meеt".

Agenda:

1. Presentation and acceptance of financial report and report on the activities of the Association for 2020.
2. Determining the ways for financial support of the activity of SC "I run" for 2021-2022
3. Welcoming the new members of SC I run for 2021. Discussing the admission of new members and membership fees for 2022, acceptance of applications for registration of athletes to the club, deadlines, requirements.

4. Discussion of the Regulations for application of the Law on Physical Education and Sports and the Statute of BFLA for registered athletes and participation in events from the official calendar of BFLA; preparation of documents for applying for a license of I Run Sports Club to the Bulgarian Athletics Federation for 2022 calendar year; schedule for medical examinations, insurance of the club's competitors.
5. Discussion and selection of a coach, assistant coaches of the Sports Club for 2022.
6. Discussion of the calendar of events of SC I run in 2021. Discussion of proposals for its enrichment, plan for 2022
7. Others.

In the absence of a quorum pursuant to Article 27 of the Law on Non-Profit Legal Entities and Article 22 of the Statute of the Association, the meeting will be held on the same day, at 19:00, at the same place and with the same agenda. the number of members present. The meeting will be attended by an independent person - a lawyer to certify the legitimacy of all present online jurors and the General Meeting.

The invitation for the General Assembly was sent to all members of the General Assembly of the Association SC "I Run" and was published on the official website of the club, according to the deadlines set for this, in the Law on Non-Profit Legal Entities and the Statute of the Association. All members must confirm in writing that they have received the invitation to the General Meeting.

20.02.2021
Varna
Nikolay Kolev
Manager of I Run Association

 

shadow
Спонсори

Спонсори

Варна КарсDecathlonBiodermaMall VarnaSoul MateFitness Energy ClubVibram FiveFingersLegion RunSimaro Art PhotographyМихалковоЖълтоbioland.bg

Партньори

Община ВарнаКлуб по ориентиране БегунВелоклуб УстремVarna Climbing

Медийни партньори

Moreto.net

Свържи се с нас

Свържи се с нас

buttonbutton